logo g1

Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze hum org   klub org   klasa

Start / Uczniowie / Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Uwaga Szóstoklasiści!!!

 • "Dzień Otwartych Drzwi":
 • 20 marca 2015 r. (piątek) - w godz. 900 - 1300 (dla grup zorganizowanych)
 • 11 kwietnia 2015 r. (sobota) - w godz. 1000 - 1300 (dla osób indywidualnych)

 • Ważne terminy, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (trochę zawiłe:)
 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: od 4 maja do 8 czerwca 2015 r. (do godz. 15:00)
 • Uczeń wypełnia podanie komputerowo (z klawiatury), drukuje je i podpisane przynosi do szkoły pierwszego wyboru. My łączymy się z  systemem i potwierdzamy fakt złożenia podania. Przyjmując podanie zapytamy o preferowany profil kształcenie i język obcy nauczany w szkole podstawowej (jako główny).
 • składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (a także dwóch fotografii legitymacyjnych): do 1 lipca 2015 r. do godz. 15:00
 • Oceny ze świadectwa do wypełnionego przez ucznia zgłoszenia (podania, o którym mowa wyżej) wprowadzą szkolni operatorzy
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 2 lipca, godz. 12:00
 • Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole: do 6 lipca 2015 r., do godz. 12:00
 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 7 lipca, godz. 12:00
 • Tutaj można sprawdzić ulice należące do rejonu Gimnazjum nr 1
 • Propozycje klas na rok szkolny 2015/2016
  • matematyczne
  • przyrodnicze
  • matematyczno - informatyczne
  • językowe
  • humanistyczne
 • W nadchodzącym roku szkolnym planujemy utworzenie grup języka francuskiegi dla uczniów kontynuujących naukę po szkole podstawowej.

Uwaga !

W roku 2015, już po raz dziesiąty, nabór do gimnazjum zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem elektronicznego systemu.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 opublikowane będą na stronie Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze.

 

INFORMACJE O GIMNAZJUM Nr 1 (10 października 2003 r. otrzymaliśmy tytuł "SZKOŁA Z KLASĄ", nr certyfikatu: 2935/2003, natomiast 27 stycznia 2005 r. Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej nadała naszemu gimnazjum tytuł "SZKOŁA HUMANITARNA")

 

 • liczba uczniów w szkole: 692; w klasie: 26; lekcje odbywają się w godz. 800 - 1430 (pojedyńcze zajęcia, np. religia, pływanie, kończą się o 1520) ; świetlica czynna w godzinach 715 - 1600,

 • całodzienna opieka pielęgniarki szkolnej; dwudaniowe obiady z deserem (cena: 3,30zł),

 • szafki uczniowskie na kurtki i książki,

 • dwie pracownie komputerowe, uczniowie mają stały dostęp do Internetu i poczty elektronicznej, zajęcia z informatyki są w klasach I, II i III,

 • w czytelni czynne jest internetowe centrum multimedialne (komputery do dyspozycji uczniów),

 • co tydzień odbywają się tzw. konsultacje, w czasie których nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców,

 • Szkoła zatrudnia psychologa i pedagoga szkolnego, a także pedagoga-terapeutę zajmującego się dziećmi z trudnościami dyslektycznymi.

 • obiekty sportowe: sala gimnastyczna (pełnowymiarowa), basen szkolny, siłownia, salka do ćwiczeń korekcyjnych, dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, tor speedrowerowy,

 • kilkadziesiąt kół zainteresowań (np. poetyckie, matematyczne, historyczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne, teatralne, modelarskie, plastyczne, dziennikarskie, taneczne, fotograficzne, misyjne, ratownictwa wodnego, turystyczne, kulinarne, gitarowe, językowe - angielskie, niemieckie, francuskie); istnieje możliwość zawiązania innych kół zainteresowań, gdy uzbiera się grupa co najmniej 12 osób zainteresowanych daną tematyką

 • w szkole działa wolontariat,

 • w klasach III zajęcia z wf mają formę fakultetów (uczniowie uprawiają wybraną przez siebie dyscyplinę sportową, np. koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, kulturystykę, aerobik, pływanie, turystykę rowerową),

 • uczniowie mają możliwość nauki gry na gitarze (szkołą posiada 30 gitar akustycznych),

 • w soboty organizowane są rowerowe rajdy (szkoła dysponuje 40 nowoczesnymi rowerami typu Ragazzi i Sprick, osprzęt Shimano),

 • zatrudniamy 23 nauczycieli dyplomowanych, 17 mianowanych, 21 kontraktowych i 2 stażystów,

 • organizujemy wycieczki do Niemiec (Berlin) i Czech,

 • nawiązaliśmy współpracę z Pestalozzi Gymnasium w Guben (międzynarodowa wymiana młodzieży)

 • ok. 25% uczniów otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, corocznie wydajemy "Księgę Absolwentów",

 • do naszej szkoły uczęszcza 60% uczniów spoza rejonu,

 • W poprzednim roku szkolnym nasi uczniowie napisali egzamin gimnazjalny najlepiej spośród wszystkich szkół publicznych w woj. lubuskim.

 • W roku szkolnym 2013/2014 nasi uczniowie uzyskali 15 tytułów laureata i 25 tytułów finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych (najwięcej w całym województwie lubuskim),

 • Nasza szkoła zdobył w roku 2013/2014 (po raz dziesiąty z rzędu) pierwsze miejsce w całorocznej rywalizacji sportowej szkół gimnazjalnych w Zielonej Górze (wyprzedziliśmy nawet gimnazjum sportowe). W klasyfikacji wojewódzkiej zajęliśmy II miejsce.

 • Ponad 60% uczniów to osoby spoza rejonu.

 

REGULAMIN

rekrutacji absolwentów szkół podstawowych

do Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 – tekst jednolity ze zmianami [ostatnia zmiana z dnia 6 grudnia 2013 r. DZ.U.2014.7]).

 

§ 1

Powołuje się Szkolną Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją), w składzie:

- wicedyrektor szkoły jako przewodniczący

- pedagog szkolny (sekretarz)

- przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

§ 2

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naboru i podaje ją do publicznej wiadomości. Lista zawiera nazwiska i imiona kandydatów, którzy złożyli wymagane dokumenty.
 2. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja sporządza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającą alfabetyczny spis nazwisk i imion osób przyjętych i nieprzyjętych oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły i informację o liczbie wolnych miejsc. Listę datuje i podpisuje przewodniczący Komisji.
 3. Komisja dokonuje przydziału do poszczególnych klas pierwszych..

§ 3

 1. Rekrutacja odbywa się w terminach podanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 2. Do klasy pierwszej z urzędu przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły. W przypadku wolnych miejsc można przyjąć uczniów spoza rejonu.
 3. Jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 4. Tok postępowania uzupełniającego podobny jest do postępowania rekrutacyjnego.

§ 4

 1. Jeżeli rodzice kandydatów mieszkających w rejonie szkoły pragną, aby dziecko kontynuowało w niej naukę, składają w szkole rejonowej zgłoszenie.
 2. Rodzice kandydatów mieszkających poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły, który może zawierać nie więcej niż trzy gimnazja publiczne pozaobwodowe oraz 1 obwodowe.
 3. Kolejność wybranych szkół umieszcza się w określonym porządku – od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. Wniosek o przyjęcie należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

§ 5

 1. Wzór zgłoszenia oraz wniosku o przyjęcie do szkoły opracowuje Urząd Miasta i zawiera on:
  1. imię, nazwisko, datę urodzenia i PESEL kandydata,
  2. imiona i nazwiska rodziców,
  3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
  4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców,
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody (lub braku takowej) na upublicznienie w dokumentach szkolnych i materiałach promujących szkołę wizerunku oraz imienia i nazwiska kandydata.
 2. Do zgłoszenia i wniosku załącza się:
  1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub uwierzytelnioną kopię),
  2. zaświadczenie o wynikach sprawdzianu (oryginał lub uwierzytelnioną kopię),
  3. zaświadczenie o tytule laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego (oryginał lub uwierzytelnioną kopię),
  4. podpisane na odwrocie dwa zdjęcia legitymacyjne,
  5. kartę zdrowia dziecka,
  6. opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

§ 6

 1. Przy rekrutacji Komisja uwzględnia następujące zasady:
  1. z urzędu przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w przypisanym naszemu gimnazjum obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców;
  2. jeżeli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami można przyjąć absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły, stosując kryteria opisane w paragrafie 7 i biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych przez uczniów punktów;
  3. laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności niezależnie od przyjętych przez szkołę kryteriów.

§ 7

 1. Przeliczanie ocen i osiągnięć uczniów na punkty odbywa się według następujących kryteriów:
  1. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, uczeń otrzymuje 8 pkt.
  2. za oceny z pięciu przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się następującą liczbę punktów:
  3. - język polski  (ocena x 2)

   maks. 12 pkt.

   - matematyka  (ocena x 2)

   maks. 12 pkt.

   - historia i społeczeństwo (ocena)

   maks. 6 pkt.

   - język obcy nowożytny (ocena)

   maks. 6 pkt.

   - przyroda (ocena)

   maks. 6 pkt.

  4. oceny ze sprawowania przelicza się następująco:
  5. - ocena wzorowa

   10 pkt.

   - ocena bardzo dobra

   8 pkt.

   - ocena dobra

   6 pkt.

§ 8

 1. W przypadku kandydatów spoza rejonu pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna może w szczególnych przypadkach podjąć decyzję o przyjęciu do szkoły ucznia, odstępując od wymienionych w § 7 kryteriów, a uwzględniając opinię Poradni Psychologioczno-Pedagogicznej. Postępowanie przeprowadza się na podstawie pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

§ 9

 1. Rodzic (prawny opiekun) kandydata nieprzyjętego może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w § 2, ust. 2, złożyć do Komisji wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie, o którym mowa wyżej, sporządza się w ciągu 5 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie.
 3. Rodzicowi (prawnemu opiekunowi) kandydata przysługuje, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, prawo wniesienia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia Komisji.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

§ 10

Informacje o zasadach i kryteriach rekrutacji podaje się do wiadomości kandydatom nie później niż do końca lutego każdego roku, poprzez umieszczenie regulaminu rekrutacji na szkolnej stronie www oraz na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie Gimnazjum Nr 1.

§ 11

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna rozpatruje także podania o przyjęcia uczniów do klas programowo wyższych, kierując się następującymi przesłankami:
  1. liczebnością uczniów w klasie,
  2. podziałem uczniów na grupy na zajęciach wychowania fizycznego i języków obcych,
  3. wynikami ucznia w nauce i oceną zachowania,
  4. sytuacją rodzinną ucznia.

NSZZ „Solidarność”                                                                                                            ZNP

Dyrektor Gimnazjum Nr 1

w Zielonej Górze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin przyjęty Uchwałą nr .................. z dnia 28 lutego 2014 r. Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze.

tabliczka1

 

Odwiedziło nas:

993859
DzisiajDzisiaj420
WczorajWczoraj1069
W tygodniuW tygodniu4984
W miesiącuW miesiącu8752
Od początkuOd początku993859

Dzisiaj jest: Piątek
9 Października 2015
Imieniny obchodzą
Arnold, Arnolf, Atanazja, Bogdan,
Dionizjusz, Dionizy, Jan, Ludwik,
Przedpełk

Do końca roku zostało 84 dni.
Zodiak: Waga

Logowanie: